Text Size
Tuesday, May 28, 2024
Top Tab Content

10buddhist

หน้าที่พุทธบริษัท4 

              ๑. พุทธบริษัท ๔ ต้องเป็นผู้รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติธรรมได้ถูกต้อง ตามพระพุทธธรรมคำสอน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ (พระพุทธพจน์ พระไตรปิฎก ปริยัติ)
              ๒. พุทธบริษัท ๔ ต้องสามารถ แนะนำ สั่งสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ตามพระธรรมวินัย ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์
              ๓. เมื่อมีผู้ใดกล่าว ติเตียน จ้วงจาบ แสดงคำสอน ผิดพลาด พุทธบริษัท ๔ ต้องสามารถ ชี้แจง แก้ไข ให้ถูกต้อง ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา

ดังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระยามาราธิราชว่า
“ ดูก่อนมารผู้มีบาป  ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้เป็นสาวก สาวิกา ของตถาคตยังไม่ฉลาด ไม่ได้รับแนะนำ ยังไม่แกล้วกล้า ไม่เป็นพหูสูต ไม่ทรงธรรม ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ไม่ปฏิบัติชอบ ไม่ประพฤติตามธรรม เรียนกับอาจารย์ของตน จักบอก จักแสดง จักบัญญัติ จักแต่งตั้ง จักเปิดเผย จักจำแนก จักทำให้ตื้น จักแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ ข่มขี่ปรับปวาท ที่เกิดขึ้น ให้เรียบร้อยโดยสหธรรมไม่ได้ เพียงใด ดูก่อนมารผู้มีบาป ตถาคตจักยังไม่ปรินิพพาน เพียงนั้น ”
(มหาปรินิพพานสูตร)

                เราท่านทั้งหลายต้องอนุโมทนาสาธุการต่อพระยามาราธิราช ที่ท่านทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้า ให้ทรงปรินิพพาน นั่นหมายถึงเป็นเหตุให้เกิดพุทธบริษัท ๔  และมีหน้าที่ของพุทธบริษัท ๔ เกิดขึ้น เพื่อความมั่นคงสถาวรของพระพุทธศาสนาสืบไป พระยามาราธิราชทูลอาราธนาปรินิพพาน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่พุทธบริษัท ๔ อันเป็นประเพณีของพระโพธิสัตว์ (พระยามาราธิราช) พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ เป็นศาสดาของเทวดา (พระเจ้า) และมนุษย์ (พระเจ้า.... พระเจ้าอยู่หัว... พระคุณเจ้า... พระผู้เป็นเจ้า... เจ้าชาย... เจ้าหญิง... ฯลฯ) ส่วนที่รู้กันว่าเป็นพระเจ้า เข้าใจกันว่าเป็นพระเจ้า จริงๆ นั้นไม่มีในคำสอนของพระพุทธศาสนา มีแต่เทวดา พรหม อรูปพรหม ซึ่งเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเท่านั้น
                พุทธบริษัท ๔ : ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา (สามเณร สามเณรี สิกขมานา ปัณฑรังคบรรพชิต)มีผู้อ่านจำนวน : 16958 ครั้ง


backbutton
gototop
back2home_style3 go2contentstore_style03
Bottom Tab Content

Who's Online

We have 9 guests and no members online