Text Size
Saturday, June 15, 2024
Top Tab Content
    หนังสือกฐินถูกต้องตามพระธรรมวินัย    บทความจากหนังสือ กฐิน “ถูกต้องตามพระธรรมวินัย” 
คำปรารภ
คำปรารภคลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

การจัดทำหนังสือ “กฐิน (ถูกต้องตามพระธรรมวินัย)” ฉบับนี้ เป็นการนำเสนอ ความรู้ ความเข้าใจ

กฐิน ผ้าพิเศษ
กฐิน เป็น “ผ้าพิเศษ”คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

  กฐิน เป็น “ผ้าพิเศษ” ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
“พุทธานุญาต” เฉพาะ “กฐินกาล”


ปฐมเหตุการทอดกฐิน
ปฐมเหตุ การทอดกฐิน คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

สมัยเมื่อ พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับ ณ วัดเชตวันมหาวิหารอารามของท่านอนาถบิณฑิกคหบดี

สิ่งที่พุทธบริษัท ๔ ควรรู้เรื่องกฐิน
สิ่งที่พุทธบริษัท ๔ ควรรู้เรื่องกฐิน คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

กฐิน หมายถึงผ้าพิเศษที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงพุทธานุญาตเฉพาะกฐินกาล เป็นกาลทาน

ผู้มีสิทธิ์เป็นเจ้าภาพกฐิน
ผู้มีสิทธิ์เป็นเจ้าภาพกฐิน คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

ผู้มีสิทธิ์เป็น เจ้าภาพกฐิน ได้แก่ : เทวดา พระภิกษุ พระภิกษุณี สามเณร สามเณรี สิกขามานา อุบาสก อุบาสิกา

ลำดับพิธีการทอดกฐิน
ลำดับพิธีการทอดกฐิน คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

เจตนาในการทอดกฐิน  การทอดกฐินเป็นเรื่องของมหากุศล เกิดจากการทำงานของจิตที่เป็นมหากุศล

องค์คุณแห่งผู้รับกฐิน
องค์คุณแห่งภิกษุผู้ควรรับผ้ากฐิน คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

๑) รู้จักบุพพกรณ์ ๗ ประการ ได้แก่ ซักผ้า ๑ กะผ้า ๑ ตัดผ้า ๑ เนาผ้า ๑ เย็บผ้า ๑ ย้อมผ้า ๑ พินทุผ้า ๑

อานิสงส์๕ประการ
อานิสงส์5ประการของภิกษุผู้รับกฐิน คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

ภิกษุ ทั้งหลาย ผู้ได้กรานกฐินแล้ว ย่อมได้อานิสงส์ ๕ ประการคือ

อานิสงส์ผู้ถวายกฐิน
อานิสงส์ผู้ถวายกฐิน คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

กฐิน เป็นกาลทานที่มีระยะเวลาเพียงเดือนเดียว และวัดหนึ่งๆ จะรับกฐินได้เพียงครั้งเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สังฆกรรมที่ไม่เกี่ยวกับกฐิน
สังฆกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการทอดกฐิน คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

หากวัด ใดมีพระภิกษุเพียง ๑ รูป ๒ รูป ๓ รูป ก็สามารถนิมนต์ พระภิกษุวัดอื่นมาร่วมสังฆกรรมได้

หน้าที่พุทธบริษัท๔
หน้าที่พุทธบริษัท ๔ คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

พุทธบริษัท ๔ ต้องเป็นผู้รู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติธรรมได้ถูกต้อง ตามพระพุทธธรรมคำสอน

การตัดเย็บจีวร
การตัดเย็บจีวร คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

ใน พระธรรมวินัยกล่าวถึงขนาดของจีวร มีห้ามแต่ไม่ให้ทำเกินกว่าสุคตประมาณที่กำหนดไว้ใน

backbutton
gototop
back2home_style3 go2contentstore_style03
Bottom Tab Content

Who's Online

We have 3 guests and no members online