Text Size
Tuesday, February 27, 2024
Top Tab Content

001puttakun


การระลึกถึงคุณของพระสงฆ์แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และการระลึกถึงพระสงฆ์แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

          พระสงฆ์สาวกของพระศาสดา เป็นผู้ประเสริฐบริสุทธิ์  ปฏิบัติดีแล้ว ปฏิบัติตรงแล้ว ปฏิบัติชอบแล้ว ปฏิบัติสมควรแล้ว ซึ่งพระสงฆ์ท่านเป็นผู้มีคุณแก่สรรพสัตว์อย่างมากมายเป็นล้นพ้น  
          ท่านได้น้อมนำพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ค้นพบมาประพฤติปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์   
          พระสงฆ์ท่านเป็นผู้พิสูจน์ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ได้สิ้นเชิงมีจริง และได้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้  สามารถทำให้ทุกคนเห็นว่านี่คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท้จริง สามารถนำพาสงฆ์สาวกของพระองค์พ้นทุกข์ได้จริง เป็นการยากสำหรับสัตว์ผู้มีปัญญาทรามในการที่จะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่  และมองออกว่าผู้ใดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท้จริงที่จะให้ทุกคนเชื่อมั่นศรัทธาและฟังธรรมได้อย่างหมดใจ เนื่องจากในสมัยก่อนมีผู้แอบอ้างมากมายว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากเจ้าลัทธิต่างๆ ซึ่งได้มีตำราในสมัยก่อนเพื่อดูลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ  ซึ่งก็ไม่ใช่สิ่งพิสูจน์ได้อย่างชัดแจ้งถึงผู้ที่จะนำพาสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์   แต่เมื่อมีบุคคลที่พ้นทุกข์ได้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้รับรอง ก็แสดงให้เห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วจริงในโลกนี้ 
          คำสอนต่างๆ ยากที่บุคคลทั่วไปจะดูออกว่า คำสอนใดเป็นพระธรรม พระสงฆ์ท่านเป็นผู้พิสูจน์ถึงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวไว้เป็นของจริง  สามารถให้ผลได้จริง  สามารถน้อมนำพระธรรมมาประพฤติปฏิบัติแล้วสามารถหลุดพ้นจากทุกข์ได้จริง ทำให้เห็นและพิสูจน์ได้ว่าหนทางการดับทุกข์มีจริง พระธรรมสามารถช่วยสรรพสัตว์พ้นทุกข์มีอยู่จริง  มีบุคคลที่น้อมนำพระสัทธรรมมาประพฤติปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์ได้จริง   ถ้าไม่มีพระสงฆ์แล้วยากที่จะทำให้บุคคลต่างๆ เห็นและรับรู้ถึงความสำคัญของพระธรรม
           นอกจากท่านเป็นผู้พิสูจน์ถึงพระสัทธรรมแล้ว ท่านยังเป็นแบบอย่างในการพ้นทุกข์ให้ทุกๆ คนได้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตาม  เนื่องจากมีแบบอย่างของบุคคลที่มีความเพียรจนมีความสำเร็จแล้ว ถ้าทุกๆ คนได้ฝึกและประพฤติปฏิบัติตามอย่างถูกต้องเหมาะสม ก็จะสามารถได้ผลตั้งแต่เบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุดตามแบบอย่างได้
          อีกทั้งพระสงฆ์เป็นผู้ประกาศพระธรรมคำสั่งสอน นำพระธรรมคำสั่งสอนมาแนะนำให้คนเข้าถึงธรรมได้อย่างดี เนื่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จปรินิพพานนานแล้ว อีกทั้งธรรมะเป็นสิ่งละเอียดลึกซึ้ง เป็นนามธรรม เป็นการยากที่บุคคลทั่วไปจะอ่านในคัมภีร์อย่างเดียวแล้ว สามารถบรรลุธรรมและเข้าถึงธรรมได้  จะมีอุปสรรค ข้อสงสัย สิ่งที่เป็นตัวหลอกให้ไขว้เขวมากมาย  ซึ่งก็คงเหลือแต่พระสงฆ์เป็นผู้สามารถนำพระธรรมมาอธิบายให้บุคคลทั่วไปได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมได้ สามารถปุจฉาและวิสัชนากับท่านได้โดยตรงในข้อสงสัยต่างๆ ของข้อประพฤติปฏิบัติในพระธรรมนั้น   เป็นสิ่งเชื่อมต่อที่ดีที่สุดระหว่างพระธรรมกับเหล่าสรรพสัตว์ในปัจจุบันนี้
          พระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระสงฆ์อีกประการก็คือท่านเป็นผู้เผยแพร่พระสัทธรรม จากชมพูทวีปไปตามสถานที่ต่างๆ หลายประเทศ มากมายในโลกนี้ ทำให้บุคคลต่างๆ ในโลกนี้ได้รู้จักและสามารถปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาได้ นั่นก็คือเป็นผู้ให้โอกาสอันยิ่งใหญ่แก่เหล่าสัตว์ต่างๆ ในโลกนี้  และที่สำคัญท่านเป็นผู้สืบทอดและดำรงพระศาสนามาจวบจนถึงทุกวันนี้ ถ้าขาดซึ่งพระสงฆ์แล้ว พุทธศาสนาก็จะไม่สามารถดำรงอีกต่อไปได้
          ท้ายสุดนี้พระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลก  นั่นคือเมื่อมีพระอริยสงฆ์อยู่  ก็จะยังคงมีผู้ที่ควรรับสักการะที่ผู้อื่นนำมาบูชาอยู่ มีผู้ที่ควรรับสักการะที่ผู้อื่นจัดไว้ต้อนรับอยู่ มีผู้ที่ควรรับทักษิณาทานอยู่  มีผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอยู่ ซึ่งล้วนเป็นมหามงคลอย่างล้ำค่าที่บุคคลทั่วไปได้พบเห็น, กราบไหว้,  สักการะ และฟังธรรมจากท่าน   พระคุณของพระสงฆ์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาล ซึ่งก็เป็นบุญของทุกคนที่ปัจจุบันนี้ยังคงมีพระสงฆ์อยู่ ขอให้ทุกคนได้ตั้งใจระลึกถึงพระคุณของพระสงฆ์ให้มั่นคง สม่ำเสมอด้วยเทอญ 


มีผู้อ่านจำนวน : 4103 ครั้ง


บทความที่เกี่ยวข้อง

           การระลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
           การระลึกถึงพระคุณของพระธรรม แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
           การระลึกถึงพระคุณของพระสงฆ์ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
backbutton
gototop
back2home_style3 go2contentstore_style03
Bottom Tab Content

Who's Online

We have 8 guests and no members online