Text Size
Tuesday, February 27, 2024
Top Tab Content

001puttakun


การระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และการระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

           พระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณอันยิ่งใหญ่อันหาประมาณมิได้ต่อสรรพสัตว์ พระองค์ท่านทรงประกอบด้วยพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ

           พระปัญญาคุณ

           ด้วยปัญญาคุณของพระองค์ท่าน ทำให้ค้นพบพระธรรมด้วยตัวของพระองค์เอง ซึ่งพระธรรมนั้นเป็นนามธรรม เป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้ง  ยากที่จะให้สัตว์บรรลุถึงสภาวธรรมนั้นได้   แต่ด้วยพระปัญญาคุณ พระองค์สามารถแปลงสิ่งที่ไม่มีตัวตน สิ่งที่เข้าใจได้ยากยิ่ง ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน   ซึ่งสามารถนำสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ ตั้งแต่เบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุดแห่งทุกข์ได้นั่นคือพระนิพพาน   และด้วยพระปัญญาของพระองค์  พระองค์ได้ทรงแสดงและจำแนก พระธรรมถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์เพื่อให้สัตว์ตั้งแต่ระดับที่มีจิตหยาบ ถึงสัตว์ที่มีจิตละเอียดได้เข้าถึงพระธรรมนั้น
           อีกทั้งพระองค์ยังทรงเป็นผู้ที่สามารถฝึกบุคคลที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนอย่างแท้จริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นั้นคือพระองค์มีกุศโลบายอันแยบคายในการพัฒนาบุคคลได้อย่างไม่มีใครเสมอเหมือน ซึ่งมีตัวอย่างมากมายในการฝึกพัฒนาบุคคลของพระองค์  ซึ่งแต่ละบุคคลที่ถูกฝึกนั้นก็มีความหลากหลายตั้งแต่คนยากจน  เศรษฐี  พระมหากษัตริย์  หรือคนที่ไม่มีใครสามารถฝึกสอนได้  แต่ด้วยพระปัญญาของพระองค์ พระองค์ก็สามารถฝึกพัฒนาบุคคลเหล่านั้นได้สมควรและเหมาะสมที่สุด ทำให้บุคคลเหล่านั้นได้ก้าวหน้าที่สุดตามระดับภูมิธรรมที่เขาจะสามารถก้าวหน้าได้   และด้วยพระปัญญา พระองค์สามารถแสดงธรรมที่พระองค์ค้นพบซึ่งโปรดสัตว์และ นำพาสรรพสัตว์พ้นทุกข์ได้อย่างมากมายและสามารถปกครองคณะสงฆ์อย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพจนทำให้เป็นศาสนาที่รุ่งเรืองที่สุดในสมัยนั้น ซึ่งทำให้มีศาสนามาจวบจนถึงทุกวันนี้   
          ส่วนที่สุดนั้นพระองค์ทรงเป็นผู้รู้แจ้งในทุกสรรพสิ่ง  สิ่งที่พระองค์ได้กล่าวไว้นั้นเทียบได้กับใบประดู่ลายในกำมือ  แต่สิ่งที่พระองค์รู้นั้นเทียบได้กับใบประดู่ลายในป่า พระปัญญาของพระองค์นั้นเป็นอจินไตย เป็นสิ่งที่ล้ำค่า ไม่มีบุคคลใดที่จะสามารถบรรยายได้ตรงกับความเป็นจริงในสิ่งที่พระองค์เป็นได้   ขอให้ทุกๆ คน ระลึกถึงปัญญาคุณด้วยความรู้ค่าและกตัญญู

          พระวิสุทธิคุณ           

          องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้วิสุทธิเป็นผู้ปราศจากกิเลส  เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน    และด้วยความวิสุทธิของพระองค์จากที่กล่าวมาข้างต้นย่อมทำให้เกิดคุณแก่สรรพสัตว์อย่างประมาณมิได้  นั่นคือทำให้เกิดการพิสูจน์ได้ซึ่งหนทางแห่งการดับทุกข์มีจริงซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพ้นทุกข์ได้สำเร็จหรือเป็นพระอรหันต์องค์แรกในโลกธาตุนี้   อีกทั้งความวิสุทธิของพระองค์ก็เป็นแบบอย่างให้ปฏิบัติตามเพื่อการพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง    และด้วยความวิสุทธิสามารถทำให้เราพิจารณาเห็นผลของกรรม(ผลของการกระทำ)ได้อย่างชัดเจน นั่นคือทำให้ผู้ที่ทำกรรมดี เช่นถวายทาน  สักการะ หรือเพียงระลึกถึงพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ก็เกิดผลอย่างมากมาย ดังมีตัวอย่างมากมายที่เกิดผลตั้งแต่คนยากจนถวายทานพระองค์แล้วกลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามวัน  จนถึงสัตว์เดรัจฉานที่ได้เกิดเป็นเทวดา หรือคนที่ไม่เคยทำกรรมดีเลยแต่ก่อนตายระลึกถึงพระองค์ก็ไปสู่สุคติภพได้    ส่วนในทางกลับกันผู้ที่ทำกรรมชั่วต่อพระองค์ผู้มีความวิสุทธิ ก็เกิดผลไม่ดีอย่างยิ่งเช่นกัน ดังตัวอย่างเช่น ผู้ประทุษร้ายพระองค์ต่างๆ ที่โดนธรณีสูบ
          อีกทั้งพระคุณจากความวิสุทธินี้ทำให้เกิดความเท่าเทียมกัน นั่นคือเมื่อมีการโปรดสัตว์พระองค์ก็ทรงโปรดสัตว์ด้วยความวิสุทธิคือเห็นทุกคนเสมอเหมือนกันไม่มีการลำเอียง ไม่ว่าจะเป็นคนยากจน โจรป่า เศรษฐี กษัตริย์  พระองค์ก็เห็นทุกคนเสมอเหมือน  ดังนั้นทุกๆ คนมีโอกาสเท่ากันหมดในการพบพระองค์  พระองค์ไม่ใช่เหตุปัจจัย  เหตุปัจจัยอยู่ที่เหล่าสรรพสัตว์เองแล้วว่าสร้างบุญมามากพอที่จะพบพระองค์ได้หรือไม่    
          ท้ายสุดพระคุณของความวิสุทธินี้ ทำให้เกิดพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่สามารถแผ่ให้กับทุกคนอย่างเสมอภาค ไม่มีขอบเขต และไม่จำกัดกาล(อดีตถึงอนาคตข้างหน้าอย่างไม่มีขอบเขต)  เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่เป็นสากลให้กับสรรพสัตว์ตลอดไป  ยังให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง สิริมงคล หรือสิ่งที่ดีต่างๆ มากมายนับมิได้   ขึ้นกับสัตว์นั้นมีคุณธรรมความดีแค่ไหน ที่จะสามารถสื่อถึงพระองค์ได้  ดังนั้นจากที่กล่าวข้างต้นพระวิสุทธิคุณจึงเป็นคุณอย่างประมาณมิได้ที่ทุกคนจะต้องระลึกถึงไว้ให้ดีอย่างสม่ำเสมอ

           พระกรุณาธิคุณ

           องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระกรุณาธิคุณอันแผ่ไพศาลอย่างประมาณมิได้ ยากที่จะพรรณนาเป็นคำพูดได้
           ตั้งแต่อดีตชาติของพระองค์ที่เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ท่านทรงบำเพ็ญบารมีเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์มาตลอดอย่างแสนนานมากถึง ๒๐ อสงไขยกับอีกแสนมหากัป และบำเพ็ญบารมีอย่างลำบากยากเย็น บางชาติถึงกับต้องเสวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสอยู่ในนรกภูมิเพราะเคยเกิดเป็นกษัตริย์แล้วสั่งประหารชีวิตนักโทษ  บางชาติต้องสละเลือดเนื้อหรือชีวิตของตนเองเพื่อช่วยชีวิตสัตว์   บางชาติที่ต้องรับกรรมเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้น  พระองค์ก็ไม่เคยเสียประโยชน์ต่อผู้อื่น ยังคงสั่งสอนให้ผู้คนในยุคนั้นให้ดำรงอยู่ในธรรม  จนมาถึงชาติสุดท้ายก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์เกิดเป็นพระเวสสันดร  ชาตินั้นพระองค์ก็ต้องสละบุตร เพื่อเป็นทานให้กับชูชก  
           ในหลายๆชาติที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ และได้พบกับศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาหลายพระองค์ก่อนหน้านี้  ทั้งๆที่ถ้าพระองค์ฝึกปฏิบัติในชาติใดชาติหนึ่ง  พระองค์ก็สามารถบรรลุอรหันตผล พ้นทุกข์ในชาตินั้นได้อย่างง่ายดายเพราะบารมีที่สะสมมาอย่างไพศาล แต่ถ้าพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ต่อไป ก็ต้องสะสมบารมีช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปอีกอย่างยาวนานแบบแทบไม่เห็นฝั่ง  และบางชาติที่พลาดในระหว่างบำเพ็ญบารมีช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ ก็จะต้องรับกรรมไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน หรือสู่นรกภูมิรับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส   แต่พระองค์ท่านก็ยังคงมีพระทัยที่มั่นคงแน่วแน่เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นต่อสรรพสัตว์  ไม่ยอมสู่แดนนิพพานแต่พระองค์เดียว ทั้งๆที่เห็นความทุกข์อย่างสาหัสอันแสนนานในอนาคตเบื้องหน้าในการช่วยเหลือผู้อื่น   พระองค์ก็ยังคงบำเพ็ญบารมีอันนานนับมิได้ต่อไปเพื่อจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกพระองค์เพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ที่ยังเวียนว่ายอยู่  
          จนกระทั่งถึงชาติสุดท้ายที่ได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระองค์ก็อุทิศทั้งชีวิตพระองค์เพื่อผู้อื่นตลอดมาโดยไม่มีเวลาทำอะไรเพื่อตัวเองเลย  ใช้เวลาทั้งหมดในชีวิตขณะที่ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ นับตั้งแต่ตรัสรู้จนกระทั่งเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน พระองค์ทรงประกาศพระสัทธรรมคำสั่งสอนโปรดสัตว์มาโดยตลอดถึง ๔๕ ปี นำพาสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ตั้งแต่เบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุดสู่พระนิพพานอันเป็นที่สุดแห่งทุกข์อย่างแท้จริง

          ทั้งพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระกรุณาธิคุณ  เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่สุดที่จะบรรยายเป็นคำพูดได้  ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีแก่เราทั้งหลาย  เป็นพระคุณที่ไม่มีประมาณ เป็นสิ่งเลิศล้ำค่า  ถ้าไม่มีพุทธคุณเหล่านี้ก็จะไม่มีศาสนาพุทธ ไม่มีพระธรรมมาอบรมสั่งสอนขัดเกลาเราทุกคนผู้มีสันดานหยาบ ไม่มีพระสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกให้เราทุกคนได้กราบไหว้จนถึงทุกวันนี้  ขอให้ทุกคนจงระลึกถึงพระคุณอันไพศาลนี้ด้วยใจที่นอบน้อมเคารพบูชาอันสูงสุด อย่างสม่ำเสมอและมั่นคงด้วยเทอญ


มีผู้อ่านจำนวน : 6478 ครั้ง


บทความที่เกี่ยวข้อง

           การระลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
           การระลึกถึงพระคุณของพระธรรม แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
           การระลึกถึงพระคุณของพระสงฆ์ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
backbutton
gototop
back2home_style3 go2contentstore_style03
Bottom Tab Content

Who's Online

We have 4 guests and no members online