Text Size
Saturday, July 13, 2024
Top Tab Content
  บทความพระไตรปิฎก
 พระไตรปิฎก สิ่งที่ชาวพุทธต้องรุ้
    พระไตรปิฎก : สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้
    พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
    พระไตรปิฎก คือคัมภีร์ที่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
 มาอ่านพระไตรปิฎกกันเถิด
    มาอ่านพระไตรปิฎกกันเถิด
    พระไตรปิฎก เป็นที่เก็บรวบรวมพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงค้นพบและประกาศไว้เพื่อสั่งสอนชาวโลก สมัยก่อนตอนเริ่มแรก

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
 พระไตรปิฎกเล่าสู่กันฟัง
    พระไตรปิฎกเล่าสู่กันฟัง
    นำเรื่องราวในพระไตรปิฎก ที่น่าสนใจ คัดมาให้อ่าน  ส่วนตอนท้ายนั้นจะเป็นส่วนการวิเคราะห์ของผู้เขียน 

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ
backbutton
gototop
back2home_style3 go2contentstore_style03
Bottom Tab Content

Who's Online

We have 2 guests and no members online